Hạt điều tươi rang củi Lê Thư (Loại B – nắp trong)

300.000